MyFossils

Luk Gundstrup-blokke
Gundstrup-blokke Gundstrupblok med hajtand

Af Peter Tang Mortensen og Mogens S. Nielsen
Fotos © Peter Tang Mortensen

Opdagelse af en spændende lokalitet:

På min jagt efter de "molerlignende" blokke i fynske grusgrave besøgte jeg vognmand Alex Andersens grusgrav i Gundstrup på Nordfyn omkring 1990. Der var forholdsvis mange og ret store af ovennævnte blokke. Se billede af molerlignende blok med hajtand fundet i grusgraven.
Se også artikelen om Kerteminde Mergel.

Fælles projekt

Vi (forf.) samler sammen og holder ikke styr på, hvem som har fundet hvert enkelt fossil, og vi er også fælles om danekræne. Mogens er eksperten, og ham som sætter navn på alle molluskerne og tager silikoneaftryk af samme. Jeg kløver nok de fleste blokke, og opsamler mange med gravegange fra krebsdyr, hvor der er fiskerester med øresten. Vi håber, at disse øresten en dag kan fortælle om fiskefaunaen, i det fortidige hav fra Selandien.

Beskrivelse af molluskfaunaen i Gundstrup-blokkene:

Gundstrup1 Mogens S. Nielsen og Ingemann Schnetler har bearbejdet molluskfaunaen i Kerteminde Merglen, på grundlag af Gundstrup-blokkene1 - hovedsagelig fra grusgraven i Gundstrup og Tarup-Davinde. Der er dog enkelte snegle fundet i grusgraven i Seest ved Kolding. De forkislede blokke herfra er fisket op i Kattegat lige nord for Odense Fjord.
De samme opfiskede blokke kan findes ved grusstakke på Lindø ved Munkebo. - Her er fundet en blok af Kerteminde Mergel med søpindsvin, som senere blev erklæret for danekræ. De opfiskede blokke kan også træffes ved Odense Havn, og nogle tilsvarende blokke er siden ca. 2007 fragtet til grusgraven i Gundstrup. Det opfiskede grus indeholder ca. 10 procent Gundstrup-blokke, resten er flint og krystalline blokke. Til sammenligning består næsten 100 procent af stenmaterialet fra Alex Andersens grusgrav i Gundstrup af Kerteminde Mergel!

Kerteminde Mergel før og nu:

Kerteminde Mergel blev tidligere henregnet som ret fossilfattigt. Og ud over en ret sparsomt fauna af mollusker og lidt fiskerester, er der ikke oplysninger i litteraturen om ret meget andet.
I jordprøver fra grundvandsboringer skriver GEUS i juli 2008:
"Kerteminde Mergel fra Paleocæn fremstår oftest som lysegrå og siltet og inderholder mange hårde, forkislede horisonter."

Geolog Claus Heilmann-Clausen fra Århus Universitet skriver2:
"Ved Gundstrup på Nordfyn forekommer løse blokke af en forkislet bjergart, som kan minde om Kerteminde Mergel. De er dog grovere og rige på fossiler af bundlevende dyr."

Senere skriver han om gravegange af Zoophycos.
"Denne karakteristiske type af gravegange kendes ikke fra de ældre paleocæne aflejringer, bortset fra de nævnte Gundstrup-blokke. I dag findes Zoophycos vidt udbredt i verdenshavene, men kun på havdybder over 500 m. I paleocæn fandtes de formentlig fra 200-300 meters dybde og nedefter."

Et andet sted skriver Claus Heilmann-Clausen, at Kerteminde Mergel nok blev aflejret på 100 til 150 meters dybde! Her er et problem, mener Mogens S. Nielsen og undertegnede. Vi mener helt sikkert, at Gundstrup-blokkene er forkislede partier af Kertemindemergel, på samme vis som flint i kalkbjergarter. De omtalte gravegange af Zoophycos er måske den almindeligste gravegang i mange af Gundstrup-blokkene. Først troede vi det var gravegange af søpindsvin, men så fandt Mogens S. Nielsen ud af at det måtte være Zoophycos gravegange.

Havdybden?

Hvad er sandheden om havdybden i Tidlig Selandien: Geolog Arne Thorshøj fra Goologisk Museum i København, fortalte at han ved et foredrag havde bragt en ung geolog i forlegenhed, ved at forælle om disse gravegange fra Gundstrup. Vedkommende havde et indlæg om sammenhængen mellem havdybde og forekomst af gravegange af Zoophycos.

Blok med Zoophycos gravegang På billedet ses et flot eksemplar af et Zoophycos gravegang.
Har havdybden, da Kerteminde Mergel blev afsat - været større end hidtil antaget, eller var Zoophycos tilpasset en lavere havdybde for 60 millioner år siden?
Måske har der været store svingninger af havdybden gennem Tidlig Selandien , eller der har været områder i havet, som har været væsentligt dybere end det gennemsnitlige havniveau? Og det så er herfra Gundstrup-blokkene med Zoophycos stammer? Vi tror der er uafklarede spørgsmål her, som det kunne være spændende at få belyst!


Referencer og Litteratur

2018 Schnetler, K. I. & Nielsen, M. S.: A Palaeocene (Selandian) molluscan fauna from boulders of Kerteminde Marl in the gravel-pit at Gundstrup, Fyn, Denmark: Cainozoic Research, Volume 18, Number 1 (June 2018)1

2006 Naturen i Danmark : Geologien2

2018 Gravesen, Palle: Fossiler i Nordvesteuropa, Gyldendal A/S, København